sábado, 8 de mayo de 2010

KARAI RÉI OHA'ÂRAMOGUARE TUKA'Ê KAÑY - JUAN BAUTISTA RIVAROLA MATTOKARAI RÉI OHA'ÂRAMOGUARE TUKA'Ê KAÑY
JUAN BAUTISTA RIVAROLA MATTO
Publicado en Cervantes Virtual.com
Leer (hacer clic) en: http://groups.google.com.py/group/guarani-nee/web/karai-ri-oharamoguare-tuka-kay---juan-bautista-rivarola-matto

Mitämi tetaguarape guara,
ñagueromandu'ávo ñane retä opu'äramo guare
Pychäichícha itanimbukuágui
oñemoï hagua karai Réire.

Oiko va'ekue guaiguimí marangatu rory ojeheróva ña Karmelíta, omombe'úva jepi mitä kuérape umi mba'e ojehú va'ekue Pa'ika'i rekove árarupi. Upérö ndaje oïháicha ka'avo, tymba ha yvypóra kuéra ojoekupyty peteï ñe'ë ymaiteguarépe.
Ñanderesaraipámarö jepe upe aipo ñe'ë ymaiteguareguágui, oiméje gueteri mbovymi mitä reko tyre'ÿ ogueromandu'áva jepi, kuarahy oikekuévo, omaña mombyrýasyramo vaicha anga hína arai pytängy sa'yjúre.
Oiva ndaje guive upérämo, taha'éjepe guyrami, taha'éjepe ka'avo potykuemi; taha'éjepe, Pombéro ha Kurupícha, tekove osëva herüguágui, oguereko imorangutee mombe'upyrä. Ha umi mba'e ndikatúiva ojeporeka ijeheguíre, oguerekóje, ijaryimiherekuára. Upéicha rupi, rembyaireíramo tie'ÿterä akahatágui neremiñembosarái, osë ndéve katuete Ñeva'anga Jarýi ha nemondýi tuichaite.
Oiko ave, umi heräkuävéva apytérupi, Perurima ha Vyrorima; karai Pa'i, ha karai Réi hembireko ña Reina ha mokoïve itajyra kuñataï ndive, ojeheróva aipo «princesas».
Oime ave Pychäichi, ityke'ýra mokö ha isymi marangatu ndive.
Pychäichi niko va'ekue raka'e mitä piru sa'yjumi, okémiva anga tanimbukuápe. Upévare oñembohorýmiva hese ityke'ýra moköi, jepémo ha'ekuera kuimba'e kakuaa porä pyre.
Pychäichí sy katu oguerekóje imba'ekuaami anga, aipo «modo» oje'éva, ohupytyuka hagua imemby karia'y kuérape opa mba'erei.
Ko'ága ñamombe'úta, ña Karmelíta omombe'u hagueichaite, peteï Pychäichí rembihasa, ha'e ha ha ityke'ýra kuera ndive, isy mba'ekuaami reheve, oñemoïröguare oha'ä karai Réi ndive tuka'ëkañy.

- I -
Aipo «Libro paje guasu iletra'iva»
Aipo ndaje raka'e oïmi ára opaite mba'e osë pörmba jo'ámiva karai Réipe.
Oñemomba'e ka'aguy rusuvévare. Osëramo tymba saite ra'ävo oikuaáma voi oho mboyve mamópa ojuhúta umi guasu ikyravéva oiko'ÿre oiko oheka ipypore. Ombokapúramo katu ojavy vaivéramo ojapi voi tesakuaitépe.
Oguereko ave ñu poravopyre ojepysóva tesapysove ambuégui. Upépe oñemoña, jaipapa pa'ÿ haguáicha, vaka, ovecha, mamymba, mburika ha kavaju iñakuävéva, hoy'úva ypa pyrusu pukúpe, oñembotýva Yvypahárupi ha hypa'ÿva araka'eve.
Hogaguasu korapy ruguápe guéicha tuicha umi hymba kure. Hymba ryguasu kuéra ñandúicha okakuaa ha ombo'a tapia haku ha ro'y ára pukukuére.
Ikógape heñói, ipoty ha hi'a opaichagua temitÿngue, ipiru'üre peteï. Sandia ikokue guare pirekuégui ojapouka yga ikatuva ovevýi para mboypýri peve. Imandi'o rapo katu timbo'ýicha ipoguasu. Peteïete ipetÿ roguerépente omokuarahy'ä ijapyka puku ohóramo toroñarome, oguapýrö jepe ijykére hembireko ña Réina, moköive itajýra «princesas» ha umi poguasu mombyrýgui oúva ombojerovia hagua.
Hembíporu kuéra kuarepoti ha kuarepotiju apopyre meme. Oguereko ave hetaiterei karamegua henyhëva jeguakágui. Ajakápe ombyaty mbyaty imba'erepy ñemumbyre ha sapy'a py'a oguenohë omyasäi korapýre aipo, «onza de oro» ombokuarahy hagua. Upéicha jave ndaje karai Réi oha'äjepitóky hembiguái pahe kuéra ndive.
Oikóndaje upéramo ñe'ëmbegue he'íva upe po'a jo'a ohupyty'va karai Réi oguahëhague chupe aipo «Libro paje guasu iletra'íva» rupi, ombuekovia va'ekue ava arandu peteïme peteï chipa kavure pehënguére. Oikuaaséramo oimeraëva mba'e, taha'e jepe máva renda parehéropa itenondéta karrerahápe, oporandúnteha ilibro guasúpe, omo'akämby itïre anteoho, oipevu oimehárupi kuatia ha upépe ojuhu iporandukue ñe'ëmbojevy.
Vaicha niko karai Réi vy'apópe oikove. Hembiguái retarasáma oiko hagüa ha'ete ojayvy oikóvo ejehevipe'a oka'api ikokuérupi. Hi'ái nda'iporiguasuvéima omokyre'ymi va'erä ichupe, jepémo, ojojoipáma tyguatágui.
Hendypu, hesäiguasu, imorotiguasu, ikyraguasu. Oikónte ára pukukuére kuarahy'äme okay'u, oterere, okaruguasu, opita, oaperita tyky tyky, hi'éu jo'a jo'a, oipokä pokä ipysäguasu ha tuichaicha jepi ojuru pe'a.
Amo huguápeko ndovy'avéi, ndahetia'evéi, ikueráigui tekoreígui. Upéicha rupi ou oike iñakäme mitä reko, oikuaa'ÿgui rei mba'étepa ojapóta, ha osë he'í peteï jeýe hembireko ña Réinape:
-Aha'äséko aikóvo tuka'ëkañy.
-¡Péina upéicharamo ndetarovaitéma! -ombohovái chupe upe kuñakarai.
Ipochy karai Réi ha opu'ä pyta'ä pohýi vai oinupä potávo hembirekópe iñe'ëguasúre. Ha'e katu oguevi'imínte ichugui he'i jey mboyve:
-¡Ahechasetémapa ndeichagua karaiguasu oikóramo korapýre oporomuña ha oporoheka tatakua kupére!
«Upéva añetegua -he'i ipy'ápe karai Réi oguapy jeývo pochy gua'úpema- Nahi'äí upéicha añemotï ha aiko tembiguái jurupe pukarä. Aikeétarö añete ñembojarúpe, ajapo va'erä ñembojaru mombe'úpyrá.
Upémaramo ohenói Poromomaranduhárape ha kóicha he'i chupe:
-Tereho táva ha tava jerére ha oikuaasévape eikuaauka: oha'ävame chendive tuk'ëkañy, ajuhu'ÿramo ame'ëta che'yvy mboja'o mbytemby tymba oïvareheve ipype, ha otopáramo katu añakä'oukáta.

- II -
Pychäichi ryke'y tenondere
Pa'ika'í rekove árape, oïméramo mba'e maymávape ojekuaauka va'erä, oñemotenonde matapu mbopuha omboayvúva ohóvo oñembyatypa peve tapicha oikóva upérupi ohendu hagüa Poromomaranduhára ñemoñe'ë. Oikómi ndaje upéramo ko karai Réi rerekua oguerosapukái ijahy'o soropa peve:
-¡Mávapa! ¡Mávapa karai Réi jehayhuetávandi oha'äse tuka'ëkañy!
Ndaipóri oñemoïséva hese oñehendúgui oïmeha upe «Libro paje guasu iletraiíva» omombe'u va'erä ichupe katuete mamópa oñekañy ichugui. Hi'ariete herakuä pokarëmíjeko ave karai Réi.
Upévare Poromomaranduhára hembe ruguy potaitehápema hína osapukái rei haguére upérupi, Pychäichi ryke'y tenondere ohechávo isype oúva hína vaka ñamihágui peteï kapi'i-pytändyre, ojoko tapeasápe ha he'i chupe:
-Eme'ë cheve «modo» akañy hagua karai Réigui chejuhu'ÿ haguáme.
Ojayvýnte upépe upe guaiguimi anga ha oipo'o mbohapy kapi'i-pytä poty sa'yju ha ome'ë imemby tenonderépe. Ha'e katu oñongatu isombréro kuápe ha oho heseve he'i karaí Réipe:
-Che akañýta ndehegui che-juhu'ÿ haguáme.
-Néi, jahecháne -he'i karai Réi -Upéicha ramo añete ame'ëta ndéve che yvy mboja'o mbytemby tymba oïvareheve ipype. Rojuhúramo katu roñakä'oukáta. Ehai nde réra ko kuatiáre ha ñañoñe'ë me'ë.
Ohaipáreve héra oñepyrürna okañy Pychäichi ryke'y tenondere:
Karai Réi rovake va'ekue karia'y rete joja ojere tejuguasúpe.
Okërupi osënguévo oikóma ichugui apere'a.
Korapýrupi jahecháma opopóva tapiti.
Ñúre huguái vevéma ohóvo aguara, ryguasu uha.
Oñani oñanivehápe ohupyty Yvypaha, opaichagua ñu osoitehárupi. Ojasuru petëi kapi'i-py-tändýpe ha upépe ojerova mbohapy yvoty sa'yjumíme.
Ambue ára ko'ë rire, karai Réi opu'ä, ojovahéi, oarambosa kyra, oho oheka «Libro paje guasu iletra'íva» ha kóicha he'i chupe:
-Karia'y puku rete joja ojerova kuri tejuguasúpe. Okërupi osëma apere'a. Korapýre opopóma tapiti. Ñúre huguái veve ohóvo aguara, ryguasu uha.
Omoakämby itïre anteóho, oipevu oimehárupi kuatia ha omoñe'ë ilibro guasu:
«Oñani Yvypaha peve, opaichagua ñu osoitehárupi; ojasuru kapi'i-pytändýpe ha upepe ojerova mbohapy yvoty sa'yjumíme».
Karai Réi ohenói hembiguái kuérape ha kóicha oporojokuái:
-Tapeho Yvypahápeve, opáichagua ñu osoitehárupi, ha pegueru chéve mbohapy kapi'i-pytá poty sa'yjumi pejuhútava upépe katuete.
Tembiguái kuéra ojapo huvicha he'i haguéicha ha ogueru ichupe mbohapy kapi'ipytä poty sa'y jumi.
Karai Réi omoïuka yvýpe henonde ha kóicha oñemoñe'ë:
-Ejevy nde rekoitépe, karia'y puku rete joja.
Ha upépente ojerova jevy umi yvoty sa'yjumígui Pychäichi ryke'y tenondere.
-Rehecháma chehegui ikatu'ÿha oñekañy he'í chupe karai Réi ha oñakä'ouka.

- III -
Pychäichí ryke'y tenondere ambue
Ko'ä mba'e ojekuaakuévo opárupi isarambi kyhyje ha nosëvéi karai Réi ndive oikeséva ñembojarúpe.
Upéva aja karai Réi ipijohapa anga teko kueráigui ha oikómi jepi he'i hembireko ña Réinape:
-Mba'e háre nipo umi tekove ñembyahýi sa'yju iñakäre oñemyakate'ÿ etei.
Peteï jasy puku ohasa rire ohenói jey Poromomaranduhárape ha kóicha he'i chupe:
-Tereho táva ha táva jerére ha oikuaasévape eikuaauka. oha'ävape chendive tuka'ë-kañy, ajuh'ÿ-ramo ame'ëta chupe che yvy mboja'o mbytemby, tymba oïvareheve ipype, ha amomendiata hese che rajy princesa tenondere. Atopáramo katu añakä'oukáta.
Ha péina jahecha jeýma Poromomaranduhárape, matapu mbopuha rapykuéri, oguerosapukái ijahy'o soro ha ijyryvisëmba peve:
-¡Mávapa! ¡Mávapa karai Réi Jehayhuete hamarangatueté ndive oha'äse tuka'ëkañy...!
Hembe ruguy potaitehápema anga upe karai Réi rembiguái, Pychäichi ryke'y tenondere ambue cho he'i isýpe, ojohéiva hína tembiporu:
-Eme'ë chéve «modo» akañy hagua karai Réigui chejuhú'ÿ haguáme.
Ojepoitýnte upe guaiguimi japepo ruguápe, oipyhy upégui petei piraratïmi ha ome'ë imemby tenondere ambuépe. Ha'e oñongatu inambi kupépe ha oho heseve he'i karai Réipe:
-Che akañýta ndehegui chejuhú'ÿ haguáicha.
-Iporäite upéicharamo -opukavy kañy karai Réi-. Rojuhú'ÿramo añete, ame'ëta ndéve che yvy mboja'o mbytemby tymba oïvareheve, ipype ha amomendáta nderehe cherajy «princesa» tenondere. Rojuhúramo katu roñakä'oukáta. Ehai nderéra ko kuatiáre ha ñañoñe'ë me'ë.
Ohaipáreve héra oñepyrüma okañy Pychäichí ryke'y tenondere ambue:
Karai Réi rovake va'ekue karia'y mbarete pörä ojere mykurë katïme. Okërupi osëma apere'a. Korapýre opopóma tapiti. Ñure huguái vevéma ohóvo aguara, ryguasu uha.
Oñani oñanivehápe ypa rembe'yre ohupyty Yvypaha, opáichagua Y osoitehárupi; ojepoi ygáupa'time, oñapymi ypa ruguaite peve, ojerova ñunundi'ápe, tujúpe ojaitypo ha upepe okañy kirïrïete.
Ambue ára ko'ë rire, karai Réi opu'ä, ojovahéi, carambosa kyra, oheka «Libro paje guasu iletra' iva» ha kóicha he'i chupe:
Karia'y mbarete porä ojerova mykurË katïme. Okerupi osëma apere'a. Kopapýre opopóma tapiti. Ñúre huguái veve ahóvo aguara, ryguasu uha.
Omoakamby itïre anteóho, oipevu oimehárupi kuatia ha kóicha omoñe'ë ilibro guasu:
«Oñani ypa rembe'ýre Yvypaha peve, opáichagua Y Osoitehápupi, ojepoi ygáu pa'üime ypa ruguaite peve ha úpepe ojerova ñunundi'ape. Oisu'úta pinda kuarepoti».
Karai Réi ohenói hembiguái kuérape ha kóicha oporojokúai:
-Peje'ói Yvypahápe, opaichagua Y osoitehárupi, peity ypa ruguaite peve, ygáu pa'üme, ko pinda kuarepoti ha pegueru chéve peteï ñunundi'a peikutútava upépe katuete.
Tembiguái kuéra ojapo huvicha he'i haguechaite ha ojevy pira saingo reheve. Karai Réi omoïuka yvype henonde ha kóicha oñemoñe'ë:
Ejevy nderekoitépe, karia'y mbarete porä.
Ha upépente ojerova jevy upe ñunundi'águi Pychäichí ryke'y tenondere ambue.
-Rechecháma chechegui ikatu'ÿha oñekany he'i chupe karai Réi, ha oñakä'ouka.

- IV -
Pychäichi opu'ä itanimbukuágui
Ko'ä mba'e ojekuaakuévo katu tuichavéntema kyhyje isarambi upérupi ha nosévéi karai Réipe iñembojaru irürä. Upéva aja hete remoimbáma anga tekokueráigui ha oikómi jepi he'i hembireko ña Réinape:
-Mba'e tamora'e aikuave'ëve umi vyropahápe omoïse haguaicha iñakä tuka'ë ra'äme.
Irundy jasy puku ohasa rire ndojejokovéima ha ohenói jey Poromomaranduhárape he'i hagua chupe:
-Tereho táva ha táva jerere ha oikuaasévape eikuaauka: oha'ävape chendive tuka'ëkañy, ajuhu'ÿramo ame'ëta chupe aguerekóva guive mboja'o mbytemby ha amomendáta hese che rajy «princesa» imitakuñavéva. Atopáramo katu añakä'oukáta.
Ha péina jahecha jeýma Poromomanduhárape, matapu mbopuha rapykuéri, oguerosapukái ijahy'o soro, ijyryvisëmba ha iju'aipa peve:
-¡Mávapa! ¡Mávapa oha'äse tuka'ëkañy Karai Réi jehayhuetéva, imarangatuetéva ha ipojeraitéva ndive...!
Ndoikesevéigui mavave ñembojaru pohýi etépe karai itukumboitévandi, are anga oiko oguata ha osapukái rei temberuguypárehema, opu'äme Pychäichi itanimbu kuágui, he'ire ipype:
-¡Oïme va'eräko karai Réi ikostilla pa'ü ave katuete!
Upémarö oho ojerure isymíme, ombovyvýva hína ao sorokuemi:
-Eme'ëmona chéve «modo» ikatu hagua akañy karai Réigui che juhu'ÿ haguáicha.
Ohovasa anga isymi ha ome'ë chupe ju po'imi oguerekóva ipópe hína. Pychäichi oikutu ikamisa ruguáire ha oho heseve he'i karai Réipe:
-Che akañyta nde hegui chejuhu'ÿ haguáicha.
-¡Mamópatame rekañýta chehegui, nde mitä'i sa'yju, revi tanimbu, tü rembi'u! -ipochy karai Réi oimo'ägui oime oñembohoryséva mba'e hese omboúvo hendápe upe mitä morombi- ¡Eguata tereho reñembuepoti mboyve!
Ndaipytaryrýivo Pychäichí, karai Réi ojepopichy ha pukavy ku'épe oporandu ichupe:
-Teräpa reñeñakä'oukase katuete umi nderyke'y moköivéicha...
Ñambopuku reíma ñaína -oñepyta'á Pychäichí-. Eipyso katu nde kuatia ha ñañoñe'ë me'ë.
-Reipotaháicha -he'i tuicha puka pa'üme karai Réi-. Rojuhuÿramo ame'ëta ndéve aguerekóva guive mboja'o mbytemby ha amomendáta nderehe che rajy «princesa» imitäkuñavéva. Rotopáramo katu reñembyepoti kavalleríata ha hi'áriroñaká'oukáta. Ehai nde réra ko kuatiáre ha ñañoñe'ë me'ë.
Ohaipáre héra oñepyrüma okañy Pychäichí:
Karai Réi rovake va'ekue mitä piru resa'ykumi ojere ka'imirikináme.
Okërupi osëma apere'a.
Korapy're opopóma tapiti.
Ñúre huguái veve ohovo aguara, ryguasu uha.
Oñani oñanivehápe ka'aguy pa'ürupi ohupyty Yvypaha, opaichagua ka'aguy osoitehárupi.
Upépe ojerova ju po'imíme ha oho ojekutu peteï yvyra-pytä ohupíva arai peve hu'ä pire guýpe.
Upépe ohecha ojapohague tyke'ýra rembiapokuéichante avei ha oike ichupe kyhyje ro'y.
-Libro paje guasu iletra'íva omombe'úta katuete karai Réipe mamópa aju akañy ichugui. Añembuepoti kavalleríata ha hi'ári añeñakä'oukáta -hasé soro Pychäichí-. Oimemínepa anga ko'árupi tekove ikatúramo chepytyvöse va'erä rehegua...
Ohendu upe ju ñe'ë rasë po'imi peteï ypeku ombota mbotáva hína upe yvyrarakä pireruýrupi hembi'u rekávo. Oiporiahuvereko anga ha he'i chupe:
-Anive rekyhyjétei, che roipytyvöne.
He'íre voi ohekýí upe ju po'i ha oikutu ipepo guýpe.
Upépe upe jumi ojerova guyra raguemíme.
Upémaramo guyra ypekü oveve karai Réi rogaguasu peve.
Oike kotypýpe ha ojuhúvo ikerambu, oipe'a jey upe haguemi ha omokañy óga jára kasö bolsillo kuápe.
Umíva ojaporire, guyra ypekü oveve ha oje'ói Yvypahágoty, apáichagua ka'aguy osoitehárupi, haitymi ñangarekóvo.
Koichaite oñemombe'u, ha kóicha oikómine raka'e Pa'ika'i rekove árarupi.

- V -
Ambue ára oiko vaekue raka'e
Ambue ára ko'ë rire, karai Réi opu'ä, ojovahéi, oarambosa kyra, oheku «Libro paje guasu iletraíva», ha kóicha he'i chupe:
-Pychäichi ojerova ka'imirïkináme. Okërupi osëma apere'a. Korapýre opopóma tapiti. Ñure huguái veve ohóvo aguara, ryguasu uha.
Omoakamby itïre anteóho, oipevu oimehárupi kuatia ha kóicha omoñe'é ilibro guasu:
«Oñani ka'aguy pa'üre Yvypaha peve, opáichagua ka'aguy osoitehárupi; ojerova ju po'imíme ha oho ojekutu yvyra-pytä ohupiva arai peve hu'ä pire guýpe».
Karai Réi ohenói hembiguái kuérape ha kóicha oporojokuái:
-Tapeho Yvypahápe, opáichagua ka'aguy osoitehárupi; pehapy upe yvyra-pytä ohupíva arai peve hu'ä; pembogua yrupëme itanimbukue, ha pegueru chéve petëi ju po'imi pejuhútava upépe katuete.
Tembiguái kuera ojapo huvicha he'i haguéicha ha ndojuhúi mba'eve. Tindy ha kyhyjéreheve ojevy karai Réipe omomarandu:
-¡Po'akä'oukapáta! -oñarö karai Réi.
Ha upépe oñehendu Pychäichi pukakue guemi, ojoguáva guyrarague ñe'ë po'i kangymíme ha osevaicha herüguágui.
Oheka hikuáí ¡chupe iñakänga'upa peve ojere jere reígui, ha amo ipahápe karai Réi ndojejokovéima ha osapukái pÿahë vai karaiñe'ëme:
-¡Pido, pido!
Ombohováinte ichupe upe guyrarague pukakue po'imi osévaicha herüguágui.
Upémaramo karai Réi he'i ñembojuruhe'ëtépema:
-¡Ejevýmomandina nde rekoitépe, che ra'ymi Pychäichi!
-¡Mba'eveihavéramo! -oñehendu Pychaïchí ñe'ëngue po'imi-.
Cheve ndachemoñuhäichéne pokarëme. Ehenói karai Pai'í, karai Alcalde ha karai Alguacilpe, ha tombohavái nde réra kuatiáre karai Escribano revake ha «Sello de España» guýpe.
Jepémo karai Réi nome'ëséi mba'eve, ojapomante va'ëra Pychäichi oikuaita haguéicha oikaaséramo mba'éicha rupípa upe mitä pyruru okañy kuaa ichugui ha ombotavy ilibro arandúpe.
Upéicha, oñembyatypámaramo umi poguasu jeheróva, ha ohaipaire héra kuéra karai Réi réra rovái, «Sello de España» guýpe, karai Escribano rovake, osé oveve karai Réi bolsillo kuágui upe ypekü raguekuemi; ovevýí sapy'a henondépe kuéra ha ova jevy Pychäichíme.
-¡Ápente che! -osapukái ha oipyhy mesa árigui upe kuatia jehaipapyre ramóva ha okua heseve karai Réi pochy jera ra'ärovo.
Heko tapiápe Pychäichi oho ndouvéi. Aipongo upe guive karai Réi oguerokyhyje ojevy mba'éramo guarä upe mitä imba'e rekávo.
Hi'ári oñemyrö ha noha'äsevéi tuka'ëkañy.


DE CUANDO KARAI REY JUGÓ A LAS ESCONDIDAS
Por Juan Bautista Rivarola Matto

Para los niños de esta Patria que, como
Pychaichí, se levantó de sus cenizas
para enfrentar a caraí Rey

Los tiempos del cura mono
Era una vez una viejecita alegre y bondadosa que se llamaba doña Carmelita, que solía contar a los niños de esas cosas que pasaban en tiempos del Cura Mono. Dicen que cuando eso las plantas, los animales y la gente se entendían en una lengua muy de antes.
Aunque hayamos olvidado aquel antiquísimo idioma, dicen que hay todavía algunos niños tristes, con alma de huerfanitos, que suelen recordarla cuando parecieran mirar desde muy lejos las nubes anaranjadas del atardecer.
Cuentan que todo lo que había en aquel entonces, así fuera un pajarito, así fue la más humilde flor de una plantita; así fueran, como Pombero y Curupí, duendes salidos de Nosedónde tenían su propia leyenda para ser contada y contada mucho tiempo. Las cosas que no podían valerse por sí mismas tenían una abuelita cuidadora. Por eso, si rompías un juguete de puro cabezudo o destrozón, te salía sin falta la Abuela de los Juegos, que en guaraní se llamaba Neva'anga Jaryi, y te daba un gran susto.
Estaban también, entre los más famosos, Perurimá y Vyrorimá; caraí Paí y caraí Rey con su señora ña Reina y sus dos hijas doncellas llamadas dicen que «princesas».
También estaba Pychäichí, con sus dos hermanos mayores y su madrecita buena.
Pychäichí dicen que era un chico flaco y pálido, que dormía en la cocina, en el pozo de las cenizas. Por eso solían burlarse de él sus dos hermanos mayores, que eran varones bien crecidos.
Cuentan que la mamá de Pychäichí tenía, la pobre, esa magia chiquitita a la que llaman «modo», y que usaba para hacer alcanzar a sus hijos cualquier cosa.
Ahora vamos a contar, igual que como lo contaba doña Carmelita, lo que les pasó a Pychäichí y a sus dos hermanos mayores, cuando, validos de la pequeña magia de su madre, se pusieron a jugar a las escondidas con caraí Rey.

- I -
El libro de los encantamientos llenos de trampas y entrelíneas
Dicen que dicen que decían que hubo un tiempo en que todas las cosas, una encima de la otra, le salían bien a caraí Rey.
Se hizo dueño del más grande de los bosques. Cuando salía a cazar, antes de ir ya sabía dónde iba a encontrar los venados más gordos sin tener necesidad de andar buscando las huellas. Si largaba un tiro cuando erraba peor acertaba en un ojo.
Eran suyos los mejores campos, que se extendían más allá de toda vista. Allí se criaban, como para no acabar nunca de contarlos, vacas, ovejas, burros, mulas, y los caballos más veloces, que bebían en un lago hondo y largo que nunca se secaba y terminaba allá por el Confín del Mundo.
En el fondo del patio de la Casa Grande los chanchos eran como bueyes gordos. Las gallinas crecían como avestruces y ponían huevos de seguido a lo largo del tiempo del calor y del tiempo del frío.
En los alrededores de la Casa Grande, brotaban, florecían y maduraban sus sembrados, sin que se le secara ni una sola plantita. De las cáscaras de las sandías de su chacra mandaba hacer canoas que podían cruzar el mar. Las raíces de mandioca salían gruesas como troncos de timbó.
Una sola hoja de sus plantas de tabaco bastaba para darle sombra en el palco cuando iba a las corridas de toros, así se sentaran a su lado ña Peina, su esposa, las dos hijas princesas y los grandes personajes que de lejos venían para alegrarlo y ponderarlo.
Los platos y cubiertos de su mesa eran de plata y oro. Tenía muchísimos cofres repletos de joyas. En canastos guardaba el producto de la venta de sus mercancías, y a veces desparramaba por el patio onzas de oro para que tomaran sol. Cuentan que entonces caraí Rey solía jugar al toky con sus pajes.
Andaba por el valle una murmuración que decía que esa suerte encimada que le alcanzó a caraí Rey le llegó mediante el «Libro de los encantamientos, grande y de letras chiquititas» que le cambiara a un indio sabio por un pedazo de chipá caburé. Cuando quería saber alguna cosa, así fuera el parejero que se iba a adelantar en las carreras, le preguntaba nomás al Libro Grande, se enhorcajaba los anteojos en las narices, abría el libro en cualquier parte y allí encontraba la respuesta a su pregunta.
Caraí Rey parecía vivir en manos del contento. Por demás tenía sirvientes como para andar él mismo agachándose para carpir la chacra. Encima no había gran cosa que lo pudiera animar para el trabajo, si hasta hipos tenía de tan lleno que estaba.
Coloradote, sanote, blancote, gordote, se pasaba en la sombra el santo día mateando, tererereando, comiendo, pitando, aperitando, retorciéndose el dedo gordo del pie y dando grandes bostezos.
Pero allá en el fondo no se hallaba más. No tenía ánimos, aburrido de hacer nada. Así fue como le entraron en la cabeza antojos de chiquilín y le dijo a la Reina, su señora:
-Ando con ganas de jugar a las escondidas.
-¡Ya pues entonces estás del todo loco! -le replicó la señora.
Se enojó caraí Rey y medio se levantó pesado torpe para pegarla por su atrevimiento. Ella nomás se apartó un poquitito y lo retó otra vez:
-¡Pero cómo quiero ver a un gran señor como tú corriendo a alguno por el patio y buscándolo detrás del horno!
«Eso es verdad -pensó caraí, Rey y se sentó otra vez, haciéndose ya nomás el enojado-. No hay caso de pasar vergüenza y andar para la risa en boca de los sirvientes. Si he de jugar, mi juego ha de ser famoso y grande».
Entonces lo llamó al Poromomarandujara para decirle:
-Anda por el pueblo y sus alrededores y al que quiera saber hazle que sepa: al que juegue conmigo a las escondidas, si no lo encuentro le daré mis tierras partidas por la mitad con todos los animales que haya adentro; pero, si lo encuentro, mandaré que le corten la cabeza.

- II -
El mayor de los hermanos de Pychäichí
En tiempos del Cura Mono, cuando había algo de lo que tenía que enterarse todo el mundo, se adelantaba un tocado de tambor que iba haciendo barullo hasta que se juntara la gente que hubiera por ahí para escuchar al Poromomarandujara. Dicen que aquella vez anduvo este pregonero de caraí Rey gritando hasta romperse toda la garganta:
-¡Quién! ¡Quién quisiera jugar a las escondidas con nuestro tan querido caraí Rey!
No había quien quisiera ponerse porque se oía que el «Libro de los encantamientos grande y de letras chiquititas» le iba a contar sin falta a caraí Rey el lugar donde se escondieran. Encima caraí Rey tenía su famita de tramposo.
Por eso al Poromomarandujara ya le estaba por sangrar la boca de tanto gritar de balde por ahí cuando el mayor de los hermanos de Pychäichí al ver a la mamá que volvía de ordeñar las vacas por un capi-i-pyrtändytal, la atajó en el cruce del camino y le dijo:
-Dame un «modo» para que me pueda esconder de caraí Rey donde no pueda encontrarme.
Se agachó nomás la pobre viejita y arrancó tres florcitas amarillas de capi-i-pytä y se las dio al mayor de sus hijos. Él las guardó en el sombrero y fue con ellas a decirle a caraí Rey:
-Yo me esconderé de ti donde no puedas encontrarme.
-Bien, lo veremos -dijo caraí Rey-. Si es así de veras he de darte mis tierras partidas, por la mitad con todos los animales que haya adentro; pero, si te encuentro mandaré que te corten la cabeza. Escribe tu nombre en este papel y démosnos la palabra.
En acabando de escribir comenzó ya a esconderse el mayor de los hermanos de Pychäichí:
El que ante caraí Rey fuera un mozo alto y parejo se volvió un teyú-guasú.
Al salir por la puerta se convirtió en apereá.
Por el patio ya vemos saltando un conejo.
Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Corriendo y corriendo alcanzó el Confín del Mundo, donde acaban todos los campos. Se metió en un capi-i-pytändytal y se cambió en tres florcitas amarillas de capi-i-pytä.
Al amanecer del otro día, caraí Rey se levantó, se lavó la cara, desayunó grasiento, se fue a buscar el «Libro de los encantamientos, grande y de letras chiquititas» y le habló de esta manera:
-Un mozo alto y parejo se cambió en teyúguasú. Por la puerta ya salió un apereá. Por el patio ya saltaba un conejo. Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Se enhorcajó en la nariz los anteojos, abrió el Libro en cualquier parte y lo hizo hablar de esta manera:
«Corrió hasta el Confín del Mundo, donde acaban todos los campos; se metió en un capi-i-pytän-dytal y se cambió en tres florcitas amarillas de capi-i-pytä».
Caraí Rey llamó a sus sirvientes y esto les ordenó:
-Vayan hasta el Confín del Mundo, donde acaban todos los campos, y tráiganme tres florcitas de capi-i-pytä que van a encontrar allí sin falta.
Los sirvientes hicieron lo que les mandó su patrón y le trajeron tres florcitas de capi-i-pytä.
Caraí Rey mandó que las pusieran en el suelo y habló de esta manera:
-Vuelve a tu ser verdadero, mozo alto y parejo.
Y ahí nomás las tres florcitas amarillas cambiaron de vuelta en el mayor de los hermanos de Pychäichí.
-Has visto que de mí nadie puede esconderse -le dijo caraí Rey y mandó que le cortaran la cabeza.

- III -
El segundo de los hermanos mayores de Pychäichí
Cuando se supieron estas cosas se desparramó un gran miedo por el valle y ya no salió ninguno que quisiera bromear con caraí Rey.
Mientras tanto a caraí Rey le picaba todo de aburrido y solía decirle a ña Reina, su señora:
-¿Por qué será que esos muertos de hambre mezquinan tanto la cabeza?
Después de que pasó una luna larga volvió a llamar al Poromornarandujara para decirle:
-Anda por el pueblo y sus alrededores y al que quiera saber hazle que sepa: a quien juegue conmigo a las escondidas, si no lo encuentro le he de dar mis tierras partidas por la mitad con todos los animales que haya adentro, y le haré casar con la mayor de mis hijas princesas; pero, si lo encuentro mandaré que le corten la cabeza.
Y ya lo vemos otra vez al Poromomarandujara detrás del tocador de tambor, con las fibras del cuello para afuera, gritando hasta romperse toda la garganta:
-¡Quién! ¡Quién quisiera jugar a las escondidas con el tan querido y bondadoso caraí Rey!
Cuando ya le estaba por sangrar la boca, el segundo de los hermanos mayores de Pychäichí se fue a decirle a su mamá, que estaba lavando los platos:
-Dame un «modo» para que me pueda esconder de caraí Rey donde no pueda encontrarme.
Echó mano la viejita al fondo de una olla, alcanzó una espinita de pescado y se la dio al segundo de sus hijos mayores. Él la guardó detrás de la oreja y fue a decirle a caraí Rey:
-Yo me esconderé de ti de modo que no puedas encontrarme.
-Me parece muy bien -dijo caraí Rey disimulando una sonrisa-. Si no te encuentro de verdad, te daré mis tierras partidas por la mitad con todos los animales que haya adentro y te haré casar con la mayor de mis hijas princesas, pero, si te encuentro mandaré que te corten la cabeza.
Escribe tu nombre en este papel y démosnos la palabra.
En acabando de escribir comenzó ya a esconderse el segundo de los hermanos mayores de Pychäichí:
El que ante caraí Rey fuera un mozo fuerte y hermoso se cambió en una hedionda comadreja. Por la puerta ya salió un apereá. Por el patio saltaba ya un conejo. Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Corriendo y corriendo por la costa del lago alcanzó el Confín del Mundo, donde acaban todas las aguas; se tiró de cabeza entre las algas, se zambulló hasta el fondo del lago, se cambió en ñunundi'á, se tapó con el barro y se escondió calladito.
Al amanecer del otro día, caraí Rey se levantó, se lavó la cara, desayunó grasiento, buscó el «Libro de los encantamientos, grande y de letras chiquititas» y le habló de esta manera:
-Un mozo fuerte y hermoso se cambió en una hedionda comadreja. Por la puerta salió un apereá. Por el patio saltaba ya un conejo. Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Se enhorcajó en la nariz los anteojos, abrió el libro en cualquier parte y lo hizo hablar de esta manera:
«Corrió hasta el Confín del Mundo, donde acaban todas las aguas; se tiró entre unas algas, se zambulló hasta el fondo del lago y allí se cambió en ñuriundi'á. Morderá un anzuelo de plata».
Caraí Rey llamó a sus sirvientes y esto les ordenó:
-Vayan hasta el Confín del Mundo, donde acaban todas las aguas; echen al fondo del lago, entre las algas, este anzuelo de plata y tráiganme un ñunundi'á que van a pescar allí sin falta.
Los sirvientes hicieron lo que les mandó su patrón y volvieron con el pescado. Caraí Rey mandó que lo pusieran en el suelo y habló de esta manera:
-Vuelve a tu ser verdadero, mozo fuerte y hermoso.
Y ahí nomás el ñunundi'á se cambió de vuelta en el segundo de los hermanos mayores de Pychäichí.
-Ya viste que de mí nadie puede esconderse- le dijo caraí Rey y mandó que le cortaran la cabeza.

- IV -
Pychäichí se levanta del pozo de cenizas
Cuando estas cosas se supieron se desparramó un aún más grande miedo por el valle, y caraí Rey no encontró más compañeros de juego. Al pobre le picaba todo aburrido y solía decirle a ña Reina, su señora:
-¿Qué más podría ofrecerles a estos tontos para que apuesten la cabeza jugando a las escondidas?
Después de que pasaron cuatro lunas largas ya no pudo aguantar más y volvió a llamar al Poromomarandujara para decirle:
-Anda por el pueblo y sus alrededores y a quien quiera saber hazle que sepa: al que juegue conmigo a las escondidas, si no lo encuentro le daré todo cuanto poseo partido por la mitad y le casaré con la menor de mis hijas princesas; pero, si lo encuentro mandaré que le corten la cabeza.
Y ya lo vemos otra vez al Poromomarandujara detrás del tocador de tambor, con las fibras del cuello, inflado como un coto, para afuera, gritando hasta romperse toda la garganta:
-¡Quién! ¡Quién quisiera jugar a las escondidas con el tan querido, tan bueno y generoso caraí Rey!
Como nadie quería entrar en juegos tan pesados con hombre de tanto látigo, anduvo el pobre mucho tiempo con la boca sangrando de tanto gritar de balde por ahí hasta que se levantó Pychäichí de su pozo de cenizas diciéndose a sí mismo:
-¡Caraí Rey también ha de tener huecos entre las costillas!
Entonces fue a decirle a su mamá que estaba cosiendo unas ropitas todas rotas:
-Dame un «modo» para que pueda esconderme de caraí Rey como no pueda encontrarme.
La pobre viejita lo bendijo y le dio una agujita finita que tenía en la mano. Pychäichí la clavó en la cola de la camisa y fue a decirle a caraí Rey:
-Yo me esconderé de ti de modo que no puedas encontrarme.
-¡Dónde vas a esconderte de mí, chiquilín arruinado, ceniciento, alimento de piques! -se enojó caraí Rey creyendo que alguien había mandado a aquel muchacho infeliz para burlarse de él-. ¡Mándate a mudar antes de que te den una paliza!
Como a Pychäichí no le temblaron los talones, caraí Rey se frotó las manos, sonrió torcido y preguntó:
-¿O es que quieres que sin falta te corten la cabeza como a tus dos hermanos mayores?
-No alarguemos la cosa -se agrandó Pychäichí-. Estira si que tu papel y démosnos la palabra.
-Como quieras -dijo entre grandes risas caraí Rey-. Si no te encuentro te daré todo cuanto tengo partido por la mitad y te casarás con la menor de mis hijas princesas; pero, si te encuentro, te haré dar una paliza de caballería y mandaré que te corten la cabeza. Escribe tu nombre en este papel y démosnos la palabra.
En acabando de escribir ya empezó a esconderse Pychäichí:
Quien ante caraí Rey fuera un chico flaco de ojos llorosientos se mudó en un monito miriquiná.
Por la puerta salió un apereá.
Por el patio saltaba ya un conejo.
Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Corriendo y corriendo por el medio del monte alcanzó el Confín del Mundo, donde acaban todos los bosques.
Allí se mudó en una agujita finita y fue a clavarse bajo la corteza de un yvyra-pytä que alzaba la copa hasta las nubes.
Allí comprendió que había hecho no más que sus hermanos y le entró un chucho de miedo:
-El libro de los encantamientos, grande y de letras chiquititas le va a contar sin falta a caraí Rey dónde estoy escondido. Me darán una paliza de caballería y encima van a cortarme la cabeza -lloró a gritos Pychäichí- ¿Habrá alguien por aquí que quiera y pueda ayudarme?
Oyó la voz finita de la agujita un ypekü, que así se llama el pájaro carpintero, que andaba picoteando debajo de la corteza de ese árbol en busca de comida. Le tuvo compasión y dijo:
-Deja de tener miedo, yo te ayudaré.
Y con decirlo arrancó la agujita finita y la clavó bajo un ala.
Allí la agujita se cambió en una plumita.
Entonces el ypekü voló hasta la Casa Grande de caraí Rey.
Entró en su habitación, y al oír que roncaba, se sacó la plumita y la escondió en un bolsillo de los pantalones del dueño de casa.
Después de hacer todas estas cosas, voló y se fue al Confín del Mundo, donde acaban los bosques, a cuidar de su nidito.
Así se cuenta, y así nomás debió haber ocurrido dicen que en tiempos del Cura Mono.

- V -
Lo que paso el otro día
Al amanecer del otro día, caraí Rey se levantó, se lavó la cara, desayunó grasiento, buscó el «Libro de los encantamientos, grande y de letras chiquititas» y le habló de esta manera:
-Pychäichí se cambió en monito miriquiná. Por la puerta ya salió un apereá. Por el patio saltaba ya un conejo. Por el campo corrió, la cola al viento, un zorro comedor de gallinas.
Se enhorcajó en la nariz los anteojos, abrió el libro en cualquier parte y lo hizo hablar de esta manera:
«Corrió por el medio del bosque hasta el Confín del Mundo, donde acaban todos los bosques; se cambió en una agujita y fue a clavarse bajo la corteza del Yvyra-pytä que levanta su copa hasta las nubes».
Caraí Rey llamó a sus sirvientes y esto les ordenó:
-Vayan hasta el Confín del Mundo, donde acaban todos los bosques; quemen ese yvyra-pytä que levanta la copa hasta las nubes; pasen las cenizas por el cedazo y tráiganme una agujita finita que van a encontrar allí sin falta.
Los sirvientes hicieron lo que les mandó su patrón y no encontraron nada. Muertos de miedo, colgantes las narices, volvieron a contarle a caraí Rey.
-¡Mandaré que les corten a todos la cabeza! -rugió caraí Rey.
Y allí se oyó la risa finita de Pychäichí, que era como la voz de una plumita y parecía salir de Nosedónde.
Lo buscaron por todas partes. Dieron vueltas y vueltas y más vueltas hasta quedar todos mareados. Caraí Rey no aguantó más y gritó quejumbroso, en castellano:
-¡Pido, pido!
Sólo le respondió la risa finita de la plumita que parecía salir de Nosedónde.
Entonces caraí Rey dijo ya muy dulcemente:
-¡Vuelve a tu ser verdadero, mi hijito Pychäichí!
-¡Ni por nada! -se oyó la voz finita de Pychäichí-. A mí no me harás caer en una trampa. Llama a caraí Paí, a caraí Alcalde y a caraí Alguacil para que pongan sus nombres junto al suyo en el papel, ante caraí Escribano y bajo el «Sello de España».
Aunque caraí Rey no quería dar nada, tenía que hacer solamente como ordenaba Pychäichí si quería saber cómo ese chicuelo raquítico supo esconderse de él y engañar al libro sabio.
Así, después de esos que se dicen personajes se hubieron reunido y escrito sus nombres junto al nombre de caraí Rey, bajo el «Sello de España» y ante caraí Escribano, salió a volar de uno de los bolsillos de caraí Rey una plumita de ypekü; flotó un momento ante ellos en el aire y se convirtió de nuevo en Pychäichí.
-¡Este soy yo! -gritó, y agarrando el papel escrito que estaba sobre la mesa, escapó a la espera de que le pasara la rabia a caraí Rey.
Conforme a su costumbre, Pychäichí se fue y no volvió más. Dicen que desde entonces caraí Rey vive con miedo de que alguna vez vuelva ese chico a reclamar lo suyo.
Encima se pichó y no quiso jugar más a las escondidas.

JUAN BAUTISTA RIVAROLA MATTO
VIKIPETÃMEGUA

Juan Bautista Rivarola Matto ha’evakue periodista, narrador, ensayista ha dramaturgo Paraguaigua heta mba’e ome’ẽva’ekue hetãme, jepémo oiko dictadura aja, ha upéramo ñe’ẽporãhaipyre sa’i oveve.
Imitã ha ikarai’y aja
Heñói Paraguaýpe 12 jasypateî 1933-pe oku’éramoguare hína Guerra del Chaco. Ha’eva’ekue Octaviano Rivarola Bogarín ha Victorina Matto memby. Hogayguakuéra ymaitemi guivéma oiko Paraguaýpe, ha ohayhu hetã reko yma; ohayhuva’ekue hetã opa mba’e renondeve.
Oguata ñepyrũ
Oñemoarandu’ypyva’ekue mbo’ehára Juan Pedro Escalada ndive. Oñemoarandu Colegio Seminario de San Carlos-pe. Oike aty -mboka ipópe- oñorairõva’ekue General Alfredo Stroessner dictadura ndive década de los 60.
Oñemoarandu derecho ha filosofía Universidad de Buenos Aires-pe. Oiporu porã hekove oñemoarandu hag̃ua ha upévare omopyenda añete arandu heta mba’épe; katu oñemoarandu pypukuve historia-pe.
Imitã guive oike ñepu’ã ha revolución-pe. Orekóramo guare 13 ary oñepyrũ guerra civil 1947-pe guare; upérõ ha’e oipytyvõ umi revolucionario-pe. Imitã ramo gueteri, ojapo haguéicha heta mitãrusu ijavegua, oike política-pe, ha upekuére oñemosẽ hetãgui mokõipa ary rasa. Oujey Paraguáipe 1979-pe, ha omba’apo momaranduháramo omano meve 1991-me.
Hapykuere
1979 oujey Paraguáipe opytaite hag̃uáichama ha omba’apo maranduhára ramo Diario HOY-pe. 1980-pe ofunda Alvaro Ayala ndive Ediciones NAPA, ndaiporietéramo guarehína aranduka ñeguenohẽ ko tetãme; ko empresa oñembotyjey irundu ary oñepyrũ rire, ijetu’u rupi viru jehupyty ko tetãme; jepémo upéicha, oheja irundypa aranduka paraguaigua iñasãimbyre, ha oipe’a péicha tape haihára paraguaiguápe, ikatu hag̃uáicha aranduka Paraguáipe guare oñemyasãive ko tetãpýre. Ohai avei artículo ha editorial Diario ABC Color-pe g̃uarã; hetajey oho Europa-pe oñemoarandu ha oñe’ẽvo heta mba’e rehe.
Hembiapokue
Hembiapokue oñemyasãiva’ekue:
- De cuando Carai Rey jugó a las escondidas
- Diagonal De Sangre (1986), subtitulada "La historia y sus alternativas en la Guerra del Paraguay”. Ko tembipópe ojehechauka mba’ekuápepa oikóraka’e Guerra de la Triple Alianza 1864-1870
- San Lamuerte (1986),
- El Santo de Guatambú
- Yvypóra (1970; traducción literal: "fantasma de la tierra")
- Diagonal de sangre
- La isla sin mar (1987)
- Bandera sobre las tumbas
- El Niño Santo
- Vidas y muerte de Chirito Aldama
- La abuela del bosque.
- Yvypóta, Diagonal de sangre ha La isla sin mar, mbohapy mombe’upyrusu – oñe’ẽva Paraguái rekoasa rehe.
Jehechakuaa
- San Lamuerte (1986), ko hembiapokue ohupyty Premio Gabriel Casaccia.
- El Niño Santo: Jehechakuaa peteĩha Vº Centenario 1991
- Vidas y Muerte de Chirito Aldama jehechakuaa mokõiha Premio Vº Centenario 1991, mokõivéva ojehechakuaa pa ára omano rire ha oñemyasãi ha’e omano riréma 1994-pe.
Hekove pahávoma
Omano Paraguaýpe 14 jasypo 1991-pe hetaite omyasãi rire Paraguaí ñe’ẽporãhaipyre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario